Rekstraráætlun 2016

Gert er ráð fyrir 2,4 milljarða króna hagnaði fyrir skatta á árinu 2016 og að samsett hlutfall verði 97%.

Gert er ráð fyrir um 8% vexti í eigin iðgjöldum á milli ára sem er í takt við iðgjaldaaukningu í erlendum viðskiptum og verðlagsþróun. Eigin iðgjöld eru þar með áætluð 13.662 m.kr.

Reiknað er með því að tjónakostnaður verði óbreyttur á milli ára en þess ber að geta að ekki er áætlað fyrir stórtjónum sem verða með óreglubundnum hætti. Eigið tjónshlutfall er áætlað að lækki úr 82% í 76%.

Reiknað er með að rekstrarkostnaður hækki um 7% á milli ára en í heild lækkar kostnaðarhlutfall í vátryggingarekstrinum úr 22% í 21%.

Fjárfestingartekjur eru áætlaðar 2.574 m.kr. sem er lækkun um 37% á milli ára. Þetta jafngildir að vænt ávöxtun fjáreigna verði 9,9% á árinu 2016 samanborið við 15,4% ávöxtun á árinu 2015. Áætlun um afkomu fjárfestinga byggir á langtímaviðmiðum einstakra fjárfestingarflokka en erfitt er að spá um skammtímasveiflur á markaði. Innbyrðis skipting eignaflokka miðast við fjárfestingarstefnu félagsins og áætlaðar breytingar á milli eignaflokka. Áætlunin endurspeglar þá ávöxtunarkröfu sem stjórnendur félagsins gera á hvern eignaflokk en er ekki spá um hvernig markaðir munu þróast á tímabilinu.

Hagnaður fyrir tekjuskatt er áætlaður að verði 2,4 milljarðar kr. sem er 24% lækkun á milli ára. Gert er ráð fyrir að samsett hlutfall verði 97% á árinu 2016.

Tekjuskattur er 20% af tekjuskattsstofni. Vegna breytinga á lögum um tekjuskatt sem tóku gildi frá og með 2012 er hagnaður af hlutabréfum og móttekinn arður vegna félaga frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Tekjuskattsstofn mun því að hluta til ráðast af arði og ávöxtun hlutabréfa í fjárfestingasafni TM á árinu. Rekstraráætlunin felur ekki í sér spá um hvernig markaðir munu þróast á tímabilinu og þar af leiðandi felst ekki í rekstraráætluninni spá um tekjuskatt vegna rekstrar á árinu.

Til viðbótar við hefðbundinn tekjuskatt greiðir TM sérstakan fjársýsluskatt sem lagður er á fjármálafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki, tryggingafélög og Íbúðalánasjóð samkvæmt lögum nr. 165/2011, um fjársýsluskatt. Skatturinn nemur 6% af tekjuskattsstofni umfram einn milljarð króna, samkvæmt 3. mgr. 71. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Aðrir þættir geta einnig haft áhrif á skattgreiðslu ársins, svo sem áhrif af samsköttun félaga samstæðunnar og áhrif vegna uppsafnaðs taps frá fyrri árum.

Hagnaður félagsins er ekki jafnskiptur yfir árið vegna árstíðasveiflu en almennt er meira um tjón yfir vetrarmánuðina en yfir sumarmánuðina. Þróun á almennum efnahagsskilyrðum og fjármálamörkuðum á Íslandi eru utan áhrifasviðs stjórnar og framkvæmdastjórnar TM en þróist efnahagsskilyrði og fjármálamarkaðir ekki í takt við þær forsendur sem gert er ráð fyrir í spánni getur það leitt til þess að rekstrarniðurstaða verði önnur en gert er ráð fyrir í rekstraráætluninni. Stjórn og framkvæmdastjórn TM geta jafnframt ekki haft áhrif á verðlagsbreytingar og skatta sem félagið þarf að greiða en verðlagsbreytingar umfram spár Seðlabanka Íslands í nóvember og miklar breytingar á skattaumhverfi félagsins geta haft áhrif á rekstraráætlunina.

Áætlaður hagnaður ársins 2016 er 2,4 milljarðar króna fyrir tekjuskatt

  1F2016 2F2016 3F2016 4F2016 2016 2015 ∆%
Eigin iðgjöld 3.314 3.427 3.526 3.394 13.662 12.635 1027 8%
Fjárfestingatekjur 517 772 513 772 2.574 4.061 -1.487 -37%
Aðrar tekjur 11 9 9 8 37 44 -7 -16%
Heildartekjur 3.842 4.207 4.048 4.174 16.272 16.741 -466 -3%
Eigin tjón -2.809 -2.518 -2.457 -2.547 -10.331 -10.318 -13 0%
Rekstrarkostnaður -889 -855 -766 -796 -3.306 -3.099 -207 7%
Fjármagnsgjöld -50 -70 -65 -43 -227 -158 -69 44%
Virðisrýrnun útlána -3 -3 -3 -3 -12 1 -13 -1300%
Heildargjöld -3.750 -3.446 -3.291 -3.389 -13.877 -13.573 -304 2%
Hagnaður fyrir tekjuskatt 92 761 757 785 2.395 3.167 -772 -24%

Fjárhæðir eru í milljónum króna.


Lykiltölur ársins 2016 eru áætlaðar eftirfarandi:

Vátryggingastarfssemi 1F2016 2F2016 3F2016 4F2016 Á 2016 2015
Tjónshlutfall 85% 73% 70% 75% 76% 82%
Kostnaðarhlutfall 24% 22% 19% 21% 21% 22%
Samsett hlutfall 108% 96% 89% 96% 97% 103%
Hagnaður/tap -127 375 518 330 1.097 -1,4
Framlegð -274 150 387 141 404 -416
Fjárfestingar            
Ávöxtun fjáreigna* 2,0% 3,0% 2,0% 2,9% 9,9% 15,4%
Arðsemi eigin fjár* 3% 31% 29% 28% 20% 24%

* Í forsendum við útreining er gert ráð fyrir 1.500 m. kr. arðgreiðslu og endurkaupum á eigin bréfum upp á 300 m. kr. á 1F 2016. Áætluð arðsemi eigin fjár á árinu 2016 er fyrir skatta.